Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe i lasów mieszanych. Średni wiek lasów na naszym terenie to 69 lat, a przeciętna zasobność wynosi 306 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze

Użytkowanie lasu

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Myślibórz prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity DZ. U. Nr 127 z 2005 r. poz. 1066 z późn. zm.)

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Większość starostw powierza nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z lokalnych nadleśnictw.