Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Większość starostw powierza nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z lokalnych nadleśnictw.

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Można tu zaliczyć zarówno lasy prywatnych właścicieli jak i lasy spółek, wspólnot, stowarzyszeń, gmin itp.

Problematykę lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i niepaństwowych) reguluje ustawa o lasach z 28 września 1991 roku.

Zgodnie z  zapisem art. 35 ww. ustawy

ust. 2. Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa pomocy, na jego wniosek, poprzez:

1) doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej;

2) (uchylony);

3) odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego.

ust. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) – zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3.

ust. 4. Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem lasu, organizować wykonywanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna.

ust. 5. Nadleśniczy, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia, sporządza plan zalesienia i potwierdza wykonanie zalesienia zgodnie z planem zalesienia w przypadku zalesienia objętego przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Starosta może w drodze porozumienia o charakterze cywilno-prawnym, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczym Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne.

Z możliwości powierzenia nadzoru, w zasięgu działania Nadleśnictwa Myślibórz, skorzystały 2 starostwa (Myślibórz i Gryfino) powierzając prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Z możliwości powierzenia sprawowania nadzoru w zasięgu działania Nadleśnictwa Myślibórz nie skorzystało jedno Starostwo (Pyrzyce).

Nadleśnictwo Myślibórz prowadzi nadzór w lasach niepaństwowych położonych na terenie Starostwa Myślibórz i Gryfino na podstawie zawartych Porozumień.

Więcej na ten temat

Telefony dotyczące lasów niepaństwowych przyjmują leśniczowie zgodnie z terytorialnym zasięgiem leśnictw.

Ponadto osobą odpowiedzialną za zagadnienia związane z lasami niepaństwowymi z ramienia biura Nadleśnictwa jest p. Olga Piłaszewicz.