Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Myślibórz prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity DZ. U. Nr 127 z 2005 r. poz. 1066 z późn. zm.)

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne. Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Myślibórz prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity DZ. U. Nr 127 z 2005 r. poz. 1066 z późn. zm.)

Art.1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Art. 2. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

Art. 3. Celem łowiectwa jest:

1)ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
 

Nadleśnictwo Myślibórz zarządza powierzchnią 13025,8270 ha, w tym powierzchnia leśna 12090,2984 ha, zasięg terytorialny wynosi 675,96 km2 i podzielone jest na 8 obwodów łowieckich.

Obwody łowieckie :
1. Obwód 275- KŁ „Jeleń" w Myśliborzu,
2. Obwód 277- KŁ „Grzywacz" w Halinowie,
3. Obwód 257-KŁ „Nemrod" w Lipianach,
4. Obwód 263-KŁ „Bór" w Szczecinie,
5. Obwód 270-KŁ „Orlik" w Szczecinie,
6. Obwód 271-KŁ „Dziczy Las" w Swobnicy,
7. Obwód 260- KŁ "Cyranka" w Trzcińsku Zdroju,
8. Obwód 259-KŁ "Drop" w Szczecinie.