Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

  Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Drzewostanem nazywa się jednorodny pod względem przyrodniczym i gospodarczym płat lasu, wyróżniający się pewnymi cechami taksonomicznymi oraz ukształtowaniem szaty roślinnej. Może powstawać poprzez odnowienie naturalne (samosiew), lub w wyniku odnowienia sztucznego, przez siew lub sadzenie. Drzewostany cechują się długowiecznością. W swoim życiu przechodzą kilka charakterystycznych etapów określanych jako fazy rozwojowe.

Uprawa lub nalot:Uprawa pochodzi z odnowienia sztucznego siewem lub sadzeniem, a nalot z odnowienia naturalnego. Faza ta trwa od momentu skiełkowania nasion lub posadzenia sadzonek do momentu nastąpienia zwarcia czyli zetknięcia się koron drzew.

Młodnik lub podrost: Młodnik pochodzi z odnowienia sztucznego na powierzchni otwartej, natomiast podrost z odnowienia naturalnego pod okapem drzewostanu. Okres ten trwa od nastąpienia zwarcia do momentu, w którym wyraźnie zaznacza się i nasila proces naturalnego oczyszczania się pni z gałęzi. Cechą charakterystyczną tej fazy jest wzmożony wzrost i zróżnicowanie wysokościowe drzew.

Tyczkowina:To drzewostan w wieku od około 20-25 lat do około 30-35lat. Duże zagęszczenie osobników na powierzchni powoduje silną konkurencję o światło, w wyniku czego drzewa charakteryzują niekorzystnym stosunkiem grubości do wysokości i krótką, wąską koroną.

Drągowina:Drzewostan w wieku około 30-50 lat o znaczącym przyroście na grubość.

Drzewostan dojrzewający:Obejmuje drzewostany w wieku około 50 do 80 lat, drzewa zaczynają kwitnąć i owocować.

Drzewostan dojrzały:Drzewostan osiągnął wiek około 80-100lat. W tym czasie następuje kulminacja przeciętnego przyrostu miąższości. Nadaje się do użytkowania rębnego.

Starodrzew:Drzewostan w wieku powyżej 100 lat, przejawia oznaki starzenia się i zaniku przyrostu.

Czynności hodowlane wykonywane w okresie od założenia uprawy lub odnowienia naturalnego aż do osiągnięcia dojrzałości rębnej nazywamy pielęgnowaniem lasu. Są to m.in.

- niszczenie chwastów, spulchnianie gleby

- cięcia pielęgnacyjne

- poprawianie formy poszczególnych drzew

- wprowadzanie podszytów

Cięcia pielęgnacyjne są podstawowym zabiegiem pielęgnowania drzewostanów oraz poprawiającym jakość i wartość drzew. W zależności od okresu życia, w jakim znajduje się drzewostan, rozróżnia się następujące rodzaje cieć: czyszczenia wczesne CW, czyszczenia późne CP, trzebieże wczesne TW oraz trzebieże późne TP.

Rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu określony w Planie U.L. na bieżące 10-lecie.

Zabieg

Powierzchnia

Odnowienia i zalesienia

1074 ha

w tym pod osłoną -986 ha

Poprawki i uzupełnienia

1,34 ha

Pielęgnowanie

upraw (CW)- 207 ha

młodników (CP)- 1143 ha

Melioracje agrotechniczne

978 ha

   

 

Średnioroczny rozmiar zadań z hodowli lasu.

Zabieg

Powierzchnia

Odnowienia i zalesienia

107 ha

Poprawki i uzupełnienia

0,13 ha

Pielęgnowanie

upraw (CW)- 21 ha

młodników (CP)- 114 ha

Melioracje agrotechniczne

98 ha

 

Selekcja i nasiennictwo.

·         Drzewa Mateczne (45 sztuk)

Ø  Modrzew europejski – 41 sztuk

Ø  Sosna pospolita – 4 sztuki

·         Wyłączone Drzewostany Nasienne – 32,01 ha

Ø  Modrzew europejski – 18,64 ha

Ø  Buk pospolity – 6,89 ha

Ø Dąb szypułkowy 6,48 ha

·         Gospodarcze Drzewostany Nasienne – 261,48 ha

Ø  Dąb szypułkowy – 167,32 ha

Ø  Dąb bezszypułkowy – 19,74ha

Ø  Buk pospolity – 43,04 ha

Ø  Brzoza brodawkowata – 1,99 ha

Ø  Olsza czarna – 6,40 ha

Ø  Klon jawor – 3,42 ha

Ø  Sosna pospolita – 2,56 ha

Ø  Modrzew europejski – 5,72 ha

Ø  Daglezja zielona – 11,29 ha

Źródła Nasion – 14 sztuk

Ø  Grab pospolity – 3 sztuki

Ø  Czereśnia ptasia – 2 sztuki

Ø  Klon jawor – 4 sztuki

Ø  Klon zwyczajny – 1 sztuka

Ø  Lipa drobnolistna – 3 sztuki

Ø  Dąb czerwony – 1 sztuka

Sadzonki na potrzeby Nadleśnictwa produkowane są w Gospodarstwie Szkółkarskim w Swobnicy. Powierzchnia całkowita szkółki wynosi 6,25ha, natomiast produkcyjna  4,45ha. Średniorocznie w Gospodarstwie Szkółkarskim produkowane jest 2,20 miliona sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym.