Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Nadleśnictwa Myślibórz znajdują się 2 rezerwaty przyrody.

Rezerwat przyrody „Jezioro Jasne"

Rezerwat utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 5, poz. 38 z 9. 02. 1973 r.). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 47/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rezerwatów przyrody (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 96 z 2008 r., poz. 2078).

Rezerwat położony jest na terenie gmin: Lipiany, Myślibórz, w powiatach: pyrzyckim
i myśliborskim.

Cel ochrony:

Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska najmniejszej rośliny naczyniowej wolfii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza oraz wielu innych rzadkich gatunków roślin wodnych.

Opis przedmiotu poddanego ochronie:

Rezerwat obejmuje obszar nieckowatej bagienno-wodnej doliny położonej po północnej stronie jeziora Jasnego. Około 90% powierzchni rezerwatu stanowią wody, które niewielkie wyspy rozdzielają na trzy akweny. Znajdują się tu stanowiska cennych gatunków roślin, ponadto licznie wystepują płazy m. in.. grzebiuszka ziemna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny.

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 13/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Jasne" (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 35 z 2008 r., poz. 696). Obecnie obowiązującym jest Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 96 z 2008 r., poz. 2079).

 

Rezerwat przyrody „Tchórzyno"

Rezerwat utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 64/65, poz. 363  z 1965 r.). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 52/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Tchórzyno" (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 100 z 2007 r., poz. 1727).

Rezerwat położony jest na terenie gminy Myślibórz, w powiecie myśliborskim.

Cel ochrony:

Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z bardzo bogatą i rzadką roślinnością na kredzie jeziornej oraz zarastającego jeziora z podwodnymi łąkami, złożonymi głównie z kredotwórczych glonów – ramienic Charales.

Opis przedmiotu poddanego ochronie:

Przedmiotem ochrony jest jezioro Tchórzyno pochodzenia lodowcowego, wraz
z torfowiskiem. Jezioro znajduje się w fazie postępującego wypłycania i zarastania. Występują tu rzadkie zespoły roślinne, m. in.  zespół marzycy czarniawej Schoenetum migricantia. Głównym gatunkiem torfotwórczym jest kłoć wiechowata. Do największych osobliwości florystycznych rezerwatu należą liczne storczyki, ramienice, kłoć wiechowata, pływacz zwyczajny.

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 59/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tchórzyno" (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 106 z 2007 r., poz. 1829).

Szuwar kłoci wiechowatej Cladium mariscus w rezerwacie przyrody „Tchórzyno" (Fot. L. Antkowiak)

Storczyk krwisty Dactylorhiza incarnata w rezerwacie przyrody „Tchórzyno" (Fot. L. Antkowiak)