Wydawca treści Wydawca treści

Projekt: "Zrównoważona turystyka..."

Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież

Nazwa projektu: Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach Międzyzdroje, Dębno, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie
i Trzebież

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 526 085,16 zł, kwota dofinansowania 2 147 172,00 zł

Planowany okres realizacji: lata 2017 – 2022

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 12

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 14

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - 684,25 ha

Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie działań służących ochronie siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000,
w rezerwatach przyrody oraz poza nimi, głównie przed nadmierną antropopresją spowodowaną ruchem turystycznym. Cel projektu zostanie zrealizowany głównie poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury oraz szlaków, które pozwolą na ukierunkowanie ruchu turystycznego i ochronę cennych przyrodniczo miejsc. W ramach zadania zaplanowano również działania z zakresu ochrony czynnej, ukierunkowane na takie gatunki jak kozioróg dębosz, pachnica dębowa oraz kumak. Celem dodatkowym projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat obszarów Natura 2000.


Ochrona gatunków i siedlisk

 

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 100 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 782 446 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 915 079,10 zł

 


"Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000"

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Narodowa Strategia Spójności

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach V OSI Priorytetowej POIiŚ 2007-2013 DLA PROJEKTU:

BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ZABEZPIECZENIU OBSZARÓW NATURA 2000: OSTOJA WITNICKO-DĘBNIAŃSKA W NADLEŚNICTWIE BOGDANIEC, POJEZIERZE MYŚLIBORSKIE, DZICZY LAS, DOLINA TYWY W NADLEŚNICTWIE MYŚLIBÓRZ.

 

Szczegóły.

 

 

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z POIiŚ