Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

 

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

 

Pojezierze Myśliborskie SOO PLH 320014

Powierzchnia całkowita - 4 406,84 ha

- w tym 2 273,31 ha w zarządzie Nadleśnictwa Myślibórz;

- w tym 4 406,84 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Myślibórz;

- swym zasięgiem obejmuje trzy leśnictwa: Otanów, Przydarłów, Rów;

- największe jeziora to Będzin, Chłop, Tchórzyno, Sitno, Świdno, Grodzkie, Łubie wraz z przyległymi torfowiskami

- na jej obszarze znajduje się też kompleks leśny Przydarłów, na który składają się: ekosystem leśny o cechach naturalnych i zarastające jeziora, wraz z otaczającymi je wilgotnymi łąkami, będące siedliskiem cennych gatunków flory i fauny. Na terenach wyżej położonych znajdują się grądy i buczyny (drzewostan bukowy w wieku 130 lat zbliżony do naturalnego), w obniżeniach - fragmenty łęgów i olsów.

Dolina Tywy SOO PLH 320050

Powierzchnia  całkowita 3 754,86 ha

- w tym w zarządzie Nadleśnictwa Myślibórz  1733,31 ha

- w tym 2 565,94 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Myślibórz;

- swym zasięgiem obejmuje leśnictwa: Góralice, Swobnica, Grzybno

- dominującym typem siedlisk są lasy liściaste; największe powierzchnie zajmują dobrze wykształcone łęgi olszowo-jesionowe i jesionowe, buczyny żyzne i kwaśne, olsy, grądy i kwaśne dąbrowy.

- wśród lasów wystepuja niewielkie torfowiska (pokryte mszarami i bagiennymi brzezinami), jeziorka dystroficzne (m.in. z obficie występującymi ramienicami), jeziora mezotroficzne i eutroficzne z bogatą roślinnością wodną.

Dziczy Las SOO PLH 320060

Powierzchnia całkowita 1 765,72 ha

- w tym 1610,90 ha znajduje się w zarządzie  Nadleśnictwa Myślibórz;

- w tym 1 765,72 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Myślibórz;

- swym zasięgiem obejmujeLeśnictwo Piaseczno;

- kompleks mezofilnych lasów liściastych, torfowisk mszarnych i jezior eutroficznych. Jest to obszar o dużej różnorodności przyrodniczej. Są to głównie starodrzewia bukowe, charakterystyczne dla buczyny pomorskiej i ekosystemy torfowiskowe. Tereny z cennymi drzewostanami o charakterze prawie naturalnym, z licznymi bagienkami i oczkami wodnymi.

Las Baniewicki SOO PLH 320064

Powierzchnia całkowita 611,54 ha

- w tym 76,58 ha w zarządzie Nadleśnictwa Myślibórz;

- w tym 76,58 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Myślibórz;

- swym zasięgiem obejmuje Leśnictwo Grzybno;

- zwarty kompleks żyznych lasów liściastych o dość jednolitym charakterze grądowym.

- w lokalnych obniżeniach wykształcają się na niewielkich powierzchniach lasy łęgowe.

 

Jezioro Dobropolskie SOO PLH 320070

Powierzchnia całkowita 397,87 ha

- w tym 121,67 ha w zarządzie Nadleśnictwa Myślibórz;

- w tym 397,87 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Myślibórz;

- swym zasięgiem obejmuje Leśnictwo Rów;

- Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic

- Żyzne buczyny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, grąd subatlantycki