Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Myślibórz znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu.

  • OChK „B – Myślibórz"

Obszar wyznaczony w 1998 roku. Ogólna powierzchnia obszaru wynosi 21 564,30 ha.

 

Najaktualniejszym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 2091.)

 

Celem powołania obszaru jest zachowanie naturalnego ciągu rynnowego jeziorno-bagiennego z mozaiką zbiorowisk roślinności leśnej o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych i wysokiej wartości kulturowej; różnorodność ekosystemów wodnych, bagiennych i lądowych, naturalne zbiorowiska bagiennych lasów; stanowiska gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych; fitocenozy siedlisk objętych prawną ochroną krajową i Dyrektywą Siedliskową; stanowiska lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz siedlisk ptaków objętych ochroną strefową.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Myślibórz obszar zajmuje powierzchnię 2 055,39 ha.

 
  • OChK „C – Barlinek"

Obszar wyznaczony od 1998 roku. Ogólna powierzchnia obszaru wynosi 13 108,20 ha.

 

Najaktualniejszym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 2091.)

 

Celem powołania obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych Równiny Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego. Teren jest urozmaicony licznymi bezodpływowymi jeziorkami i rynnami polodowcowymi. Stanowi otulinę Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Jest cenny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Do czynników nadających temu obszarowi wysokie walory krajobrazowe należą: doliny rzeczne, niewielkie oczka jeziorek śródpolnych, stawy rybne, rozległe połacie łąk i pól uprawnych jak również obiekty zabytkowe i parki wiejskie.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Myślibórz obszar zajmuje powierzchnię 2,45 ha.