Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Myślibórz znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu.

  • OChK „B – Myślibórz"

Obszar istniejący od 1998 roku. Ogólna powierzchnia obszaru wynosi 28942 ha, w tym
w województwie zachodniopomorskim 21 580 ha.

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała Nr XXVI/361/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2013 r., poz. 2753) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 ze zm.).

Celem powołania obszaru jest zachowanie naturalnego ciągu rynnowego jeziorno-bagiennego z mozaiką zbiorowisk roślinności leśnej o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych i wysokiej wartości kulturowej; różnorodność ekosystemów wodnych, bagiennych i lądowych, naturalne zbiorowiska bagiennych lasów; stanowiska gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych; fitocenozy siedlisk objętych prawną ochroną krajową i Dyrektywą Siedliskową; stanowiska lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz siedlisk ptaków objętych ochroną strefową.

OChK B - Myślibórz

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.
N-ctwa [ha]

Nadleśnictwo Myślibórz

21580,00

10183,90

2055,21

 
  • OChK „C – Barlinek"

Obszar istniejący od 1998 roku. Ogólna powierzchnia obszaru wynosi 26344 ha, w tym
w województwie zachodniopomorskim 13 172 ha.

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała Nr XXVI/361/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2013 r., poz. 2753) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 ze zm.).

Celem powołania obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych Równiny Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego. Teren jest urozmaicony licznymi bezodpływowymi jeziorkami i rynnami polodowcowymi. Stanowi otulinę Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Jest cenny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Do czynników nadających temu obszarowi wysokie walory krajobrazowe należą: doliny rzeczne, niewielkie oczka jeziorek śródpolnych, stawy rybne, rozległe połacie łąk i pól uprawnych jak również obiekty zabytkowe i parki wiejskie.

OChK C - Barlinek

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.
N-ctwa [ha]

Nadleśnictwo Myślibórz

13172,00

1337,18

2,45