Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Myślibórz informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz.672) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy do zalesienia, jeżeli:

 • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,
 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,
 • ma uregulowany stan prawny,
 • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich,
 • nie występują spory graniczne,
 • granice zostały ustalone przez uprawnionego geodetę.

 

W celu zbycia nieruchomości winny zostać przedłożone do Nadleśnictwa Myślibórz następujące dokumenty:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który obejmuje las lub grunt przeznaczony do zalesienia,
 • oznaczenie księgi wieczystej,
 • oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych (wzór do pobrania poniżej),
 • oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic przez uprawnionego geodetę (wzór do pobrania poniżej),
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich oraz o częściach składowych oraz przynależnych (wzór do pobrania poniżej).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy składa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie pisemny wniosek o zgodę na zakup lasu lub gruntu do zalesienia.

 

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.