Regulaminy

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych na terenie Nadleśnictwa Myślibórz

 

 

 1. Szlaki piesze i rowerowe Nadleśnictwa Myślibórz przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.

 

 1. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Myślibórz nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym
  i rowerowym odpowiada organizator.

 

 1. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

 

 1. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

 

 1. Szlaki piesze i rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

 

 1. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność,
  a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

 

 1. Poruszanie się po szlakach jest dozwolone od świtu do zmroku.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych oznakowanych szlaków.

 

 1. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku rowerowego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

 

 1. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub
  w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest
  z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

 

 1. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe
  w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, leżące gałęzie, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu i rowerowemu, należy zgłosić administracji nadleśnictwa (tel.: 95 747 23 81).

 

 1. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

 

 1. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

 

 1. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

 

 1. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu, jak również inne naruszenia ogólnie obowiązujących przepisów prawa mogą pociągać odpowiedzialność turysty na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

 

 1. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nadleśnictwa (tel. 95 747 23 81) lub Straży Pożarnej
  (tel. 112 lub 998).

 

 1. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Regulamin korzystania z obozów harcerskich na terenie Nadleśnictwa Myślibórz

 

 

 1. Niniejszy regulamin wraz ze stosowną umową dzierżawy zawieraną
  z Organizatorem obozu harcerskiego (zwanego dalej „Obozem harcerskim”) określa warunki korzystania z terenu, na którym zorganizowane zostało obozowisko harcerskie na nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa zarządzanej przez PGL LP Nadleśnictwo Myślibórz.

 

 1. Każda osoba przebywająca na terenie obozu harcerskiego akceptuje

postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 1. Każdy z uczestników obozu harcerskiego, zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

 

 1. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe wymogi uczestnikom korzystającym z terenu, jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

 

 1. Nadleśnictwo Myślibórz nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie wydzierżawia teren, na którym obóz harcerski może się odbyć.

 

 1. Na terenie obozu harcerskiego może przebywać nie więcej uczestników jak 100 osób/ 1ha.

 

 1. Obozy harcerskie są organizowane na terenie nadleśnictwa w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia, a za zgodą nadleśnictwa także w innych terminach.
 2. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu harcerskiego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.

 

 1. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione
  i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci i młodzieży na terenie obozowiska.

 

 1. Teren, na którym jest organizowany obóz harcerski nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub kradzieży mienia uczestników obozu harcerskiego ponoszą organizatorzy obozu harcerskiego oraz jego uczestnicy.

 

 1. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został obóz harcerski zabrania się:
  • zaśmiecania terenu;
  • zastawiania dróg dojazdowych do obozowiska harcerskiego służących do ewakuacji ludzi oraz bezpiecznego i szybkiego dojazdu służb ratowniczych;
  • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcie alarmu;
  • korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  • korzystania z ognia otwartego na terenie obozu harcerskiego bez wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody nadleśnictwa;
  • wnoszenia lub spożywania na terenie obozu jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu;
  • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.

 

 1. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami ratowniczymi lub z Nadleśnictwem Myślibórz.

 

 1. Zgodę na rozpalenie ogniska wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz, wyznaczając przy tym odpowiednie miejsce na terenie obozu, za zachowanie przepisów p. poż. odpowiada organizator obozu.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntów leśnych (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).

 

 1. Nadleśnictwo Myślibórz nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności osób korzystających z terenu obozu harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnych BHP.

 

 1. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko tymi pojazdami, na które uzyskano zezwolenie Nadleśnictwa.

 

 1. Podczas odwiedzin parkowanie samochodów osób odwiedzających dopuszczone jest tylko w wyznaczonych przez Nadleśnictwo do tego celu miejscach.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Myślibórz może wyłączyć teren obozu harcerskiego z użytkowania, a w szczególności gdy wystąpią czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników.

 

 1. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym znajdował się obóz harcerski, dzierżawca ma obowiązek jego uporządkowania, przywrócenia do stanu

poprzedniego i przedstawiania do odbioru miejscowemu leśniczemu.

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu reguluje odrębny regulamin - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on w centralnym miejscu obozowiska i nie może on być sprzeczny
  z niniejszym Regulaminem Nadleśnictwa Myślibórz.

 

 1. Wszelkie uwagi, skargi, zapytania i wnioski można składać pod adresem
  e-mail: mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 95 747 21 50.

 

 1. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz.

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Telefon ratunkowy  112

Pogotowie Ratunkowe  999

Straż Pożarna  998

Policja  997

Nadleśnictwo  95 747 21 50

Straż Leśna Nadleśnictwa  600-250-492, 695-135-816

 

Regulamin korzystania z Leśnej Ścieżki Edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Myślibórz

 

 

 1. Leśna Ścieżka Edukacyjna znajduje się na terenie Nadleśnictwa Myślibórz.
 2. Ścieżka przeznaczona jest do zwiedzania zarówno przez grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne.
 3. Wszelkie planowane imprezy, zgromadzenia sportowe i integracyjne wymagają zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz.
 4. Osoby korzystające ze Ścieżki zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych
  i ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, zmierzającym do oddalenia lub ograniczenia tego zagrożenia.
 5. Na Ścieżce należy poruszać się zgodnie z jej oznakowaniem, przebiegiem
  i kierunkiem.
 6. Osoby korzystające ze Ścieżki zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych.
 7. Na Ścieżce obowiązują zasady ochrony przeciwpożarowej, wynikające ze stosownych przepisów.
 8. Przed wyjściem na Ścieżkę należy upewnić się czy nasz stan zdrowia
  i sprawność psychofizyczna pozwala na długie wędrówki po lesie.
 9. Osoby przebywające na Ścieżce powinny brać pod uwagę ryzyko wynikające z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:
 • możliwość ukąszenia lub pogryzienia przez zwierzęta (owady, kleszcze, itp.),
 • kontakt z innymi czynnikami biologicznymi np. pyłki kwiatowe, kolce
  i ciernie, grzyby, wirusy, bakterie, itp.,
 •  zagrożenie np. ze strony spadających gałęzi, możliwość potknięcia się czy poślizgnięcia na nierównościach terenu, pniakach, korzeniach, uderzenia, skaleczenia  kolcami lub cierniami roślin, itp.,
 •  zagrożenie z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym (możliwość zabłądzenia),
 •  zagrożenia z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe).
 1.  Na terenie Ścieżki oraz w jej okolicach mogą być prowadzone prace związane
  z prowadzeniem gospodarki leśnej. W takim przypadku zaleca się szczególną ostrożność podczas korzystania ze Ścieżki oraz obowiązuje zakaz wstępu na tereny szczególnie zagrażające bezpieczeństwu i życiu osób korzystających ze Ścieżki.
 2.  Na terenie Ścieżki zabrania się:
  • zaśmiecania terenu,
  • wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na trasie ścieżki,
  • puszczania luzem zwierząt domowych,
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz,
  • rozstawiania namiotów i przyczep kempingowych,
  • używania otwartego ognia poza terenem do tego przeznaczonym,
  • niszczenia wyposażenia i zieleni,
  • korzystania z obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 3.  Nadleśnictwo Myślibórz nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Leśnej Ścieżki Edukacyjnej, których jest właścicielem.
 4.  W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz.
 5.  W sprawie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Leśnej Ścieżki Edukacyjnej należy zwracać się do Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz.

 

Regulamin miejsca biwakowania na terenie

Nadleśnictwa Myślibórz

 

 

 1. Regulamin miejsca biwakowania określa warunki korzystania z miejsc biwakowania zarządzanych przez Nadleśnictwo Myślibórz.                               

 

 1. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.     

 

 1. Miejsce biwakowania jest dostępne we wszystkie dni w roku.

 

 

 1. Miejsce biwakowania nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające
  z uszkodzenia/utraty pojazdu Iub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych
  w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca biwakowania.

 

 

 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
  (Dz.U. z 2022 r., poz. 988). 

 

 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca biwakowania - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988). 

 

 1. Każda z osób korzystających z miejsca biwakowania, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.   

 

 1. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:                                                               

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,                      

b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,                                                                                    

c. zaśmiecania terenu,                                                                                                                 

d. wyrzucania przywiezionych odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu biwakowania,                                                                                 

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca biwakowania,                                                                                          

f. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,                      

g. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,                                               

h. puszczania luzem zwierząt domowych,                                                                             

i. rozniecania ognia poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,

j. sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsca biwakowania.        

 

 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca biwakowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 

 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu biwakowania proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Myślibórz.

 

Regulamin miejsca odpoczynku na terenie

Nadleśnictwa Myślibórz

 

 

 

 1. Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Myślibórz.                               

 

 1. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.     

 

 1. Miejsce odpoczynku jest dostępne we wszystkie dni w roku.

 

 

 1. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające

z uszkodzenia/utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych
w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca odpoczynku.

 

 

 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca odpoczynku należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
  (Dz.U. z 2022 r., poz. 988). 

 

 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca odpoczynku - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988). 

 

 1. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.   

 

 1. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:                                                               

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,                      

b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,                                                                                    

c. zaśmiecania terenu,                                                                                                                 

d. wyrzucania przywiezionych odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu odpoczynku,                                                                                

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca odpoczynku,                                                                                          

f. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,                      

g. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,                                               

h. puszczania luzem zwierząt domowych,                                                                              

i. rozniecania ognia poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,

j. sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsca odpoczynku.        

 

 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca odpoczynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 

 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Myślibórz.